Translate

неділя, 7 липня 2013 р.

Критеріїв оцінювання локальних електронних освітніх ресурсів

Постановка проблеми. Модернізація системи вітчизняної освіти обумовлює необхідність пошуку нових підходів до організації навчального процесу. Однією із складових навчального процесу є електронні освітні ресурси (ЕОР), які використовуються для забезпечення різних видів навчальної діяльності учнів за класно–урочною, самостійною, індивідуальною та дистанційними формами навчання. 


В даний час вирішується завдання ефективного використання електронних освітніх ресурсів для конструювання та організації взаємодії всіх суб'єктів навчального процесу. Із застосуванням і створенням електронних освітніх ресурсів, які дозволяють керувати груповою, самостійною та індивідуальною роботою учнів на принципово новому організаційному рівні, пов'язані перспективи розвитку різних технологій навчання.
Уміння сучасного вчителя застосовувати електронні освітні ресурси у практиці навчання є складовою його компетентності в галузі використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ-компетентності). Для організації навчального процесу з i застосуванням-електронних освітніх ресурсів вчителю важливо навчитися здійснювати пошук і відбір ЕОР у відповідності з наявними умовами, визначати доцільність їх використання на різних етапах уроку і проводити оцінку результатів діяльності учнів із застосуванням ЕОР.
Однак, оновлення змісту і поява нових типів електронних освітніх ресурсів таких, як віртуальні лабораторії, віртуальні ділові ігри, електронні (віртуальні) підручники, електронні дидактичні демонстраційні матеріали не завжди співвідносяться з постійно мінливими вимогами, що висуваються до навчально-виховного процесу в умовах комп’ютерно орієнтованого навчання. Тому виникає необхідність у підвищенні якості ЕОР та визначенні критеріїв їх оцінювання.
Аналіз останніх досліджень. Питання  дослідження оцінки якості ЕОР ведуться вченими у різних напрямах, так  змістовно-методичні показники, дизайн-ергономічність та техніко-технологічність розкрито у працях В. Роберт [7], І. Е. Вострокнутова [3], проблеми впровадження ЕОР в навчальний процес відображено В.Ю. Биковим., В.В. Лапінським [1], В. П. Вембер  [2], критерії якості ЕОР для платформ дистанційного навчання визначені Н. В. Морзе , О. Г. Глазуновою [6], критерії оцінювання електронних навчальних інформаційних ресурсів розкрито Г.М. Кравцовим [5], педагогічне проектування особистісно-орієнтованих електронних освітніх ресурсів досліджено В.В.Гурим (Росія) [4].
Аналіз результатів дослідження свідчить про недостатню вивченість проблеми визначення критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів.
 Мета статті полягає у визначенні особливостей розробки та класифікації критеріїв оцінювання локальних електронних освітніх ресурсів.
 Виклад основного матеріалу. Якість освіти визначається змістом, технологіями та результатами навчання і залежить від якості ЕОР, що застосовуються у навчально–виховному процесі.
Можна констатувати, що останніми роками загострилися протиріччя між: розширенням сфери використання ІКТ у професійній діяльності вчителя та існуючою практикою навчання ІКТ на курсах підвищення кваліфікації (переважна орієнтація на формування користувальницьких навичок); стійкої тенденції до розробки ЕОР вчителями (використання різноманітного програмного забезпечення) і відсутності методик оцінювання якості ЕОР; створенням сучасних ЕОР і неефективністю їх використання в умовах реалізації традиційної системи навчання.
Вирішення даних проблем розпочалося з Положення про електронні освітні ресурси (від 01.10.2012  № 1060), у якому здійснено класифікацію та узагальнено визначення поняття ЕОР.
Педагогічне проектування ЕОР включає інформаційну культуру і багаторівневе образне педагогічне мислення проектувальника ЕОР, засоби реалізації педагогічної творчості у вигляді структури електронних освітніх ресурсів, їх змісту, контрольних тестових завдань та педагогічних коментарів і базується на багатокритеріальному аналізі відповідності освітнім стандартам.
Важлива роль у визначенні якості ЕОР приділяється критеріям. На думку В.В. Кравцова [5] до критеріїв оцінювання електронної книги має бути віднесено: повноту методичного забезпечення дисципліни, авторство матеріалу, повноту представлення матеріалу, відповідність матеріалу світовим стандартам (IMS, SCORM, IEEE та ін.), відповідність змісту робочої програми, ступінь використання ресурсу, структурування матеріалу (зміст, лекції, розділи, глави, параграфи), ергономічність тексту (ефективність, розуміння, сприйняття), використання гіпертекстових посилань, наочність матеріалу (форматування тексту, графіки, ілюстрації, фото), використання мультимедійних модулів, інтерактивних систем, тестів, стандартних форматів файлів, відповідність матеріалу рівню знань учнів, вільний доступ до матеріалу. Кожний критерій оцінюється 0, 3 або 5 балами. Середнє значення усіх критеріїв визначає якість ЕОР.
Інший підхід пропонують Н.В. Морзе та О. Г. Глазунова [6]. Розроблена ними критеріальна рамка оцінювання ЕОР на базі платформи дистанційного навчання включає наступні складові: робочу програма, графік навчання, шкалу оцінювання, друковані та  інтернет джерела, термінологічний словник, оголошення, теоретичний матеріал, практичні (лабораторні роботи), завдання для самостійної роботи, модульний контроль, підсумкову атестацію. Деталізація критеріїв здійснюється у розрізі структурно–функціональної, науково–змістовної  та методичної експертиз. Вони виділяють шість основних характеристик якості ЕОР: функціональність, надійність, зручність, ефективність, супровід та переносимість (мобільність).
Оцінка якості ЕОР має враховувати індивідуалізацію, диференціацію та самостійне навчання, можливість застосувати на уроках різних типів: засвоєння нових знань, засвоєння умінь та навичок, узагальнення та систематизація знань, контроль, коригування знань, комбінований урок, забезпечувати наочність навчального матеріалу тощо.
Одним із пріоритетних напрямів оцінювання ЕОР є відповідність сучасній комп’ютерній техніці та інформаційно–комунікаційним технологіям. Тому, ЕОР можна розділити на два класи Інтернет та локально орієнтовані. Локальні ЕОР використовують для навчання без доступу до мережі Інтернет, наприклад, конструктор уроку.
Інтернет ЕОР мають враховувати тенденції розвитку дистанційних та хмарних технологій і використання віртуальних ЕОР у яких реалізовані можливості комунікації, колаборації, самостійної роботи та розвитку індивідуальних особливостей учнів.
Локальні ЕОР мають враховувати зручність та простоту інсталяції, можливість роботи в локальній мережі, можливість збереження індивідуальної, групової роботи та результатів оцінювання навчальних досягнень учнів, конфігурацію комп’ютерної техніки та операційної системи. Критерії оцінювання якості локальних ЕОР подано у таблиці 1.
Висновки.  Електронні освітні ресурси мають бути розробленими відповідно до критеріїв визначення їх якості. За умови забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів якісними ЕОР, можна сподіватися на підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів та підвищення інтересу до вивчення базових навчальних предметів.
Використання ЕОР під час навчально–виховного процесу вимагає від вчителів відповідної підготовки, знань та умінь, що дає поштовх до підвищення їх ІКТ–компетентності. Ефективність ЕОР може бути досягнута у системному їх використанні під час навчально–виховного процесу та у позаурочний час.

Список використаних джерел
  1. Биков В.Ю. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення / В.Ю.Биков., В.В.Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї №2(98), 2012. – C.3-6.
  2. Вембер В. П. Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес / В. П. Вембер // Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс]. – 2007. – № 2(3). – Режим доступу : http : //www.ime.edu-ua.net/em3/emg.html – Заголовок з екрана.
  3. Вострокнутов И.Е. Теория и технология оценки качества программных средств образовательного назначения / И.Е.Вострокнутов. – М.: Госкоорцентр информационных технологий, 2005. – 300 с.
  4. Гура В.В. Теоретические основы педагогического проектирования личностно-ориентированных электронных образовательных ресурсов и сред / В.В. Гура. [Електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-osnovy-pedagogicheskogo-proektirovaniya-lichnostno-orientirovannykh-elektronn – Заголовок з екрана.
  5. Кравцов Г.М. Про критерії оцінювання якості електронних навчальних ресурсів / Г.М. Кравцов. [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу: http://zavantag.com/tw_files2/urls_6/298/d-297134/7z-docs/5.pdf – Заголовок з екрана. 
  6. Морзе Н.В. Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання  / Н.В. Морзе, О.Г.  Глазунова // Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць. Випуск 4. – Херсон: ХДУ, 2009.  –  С.63–75
  7. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) / И.В.Роберт. – М.: ИИО РАО, 2008. – 274 с. 

Немає коментарів:

Дописати коментар