Translate

четвер, 24 вересня 2015 р.

 Список публікацій за темою Сервіси Office 365.

1.            Литвинова С. Г.  Проектування хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів. Закордонний досвід [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №3 (41). – С. 10-27 – Режим доступу:   http://journal.iitta.gov.ua

 2. Литвинова С. Г.  Основні етапи і компоненти проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу / С. Г. Литвинова //  Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. У 3-х тт. – Вип. 3(541). – 2014. – Т. 2. – С. 56-66

3.            Литвинова С. Г. Досвід вчителів України з упровадження хмаро орієнтовних навчальних середовищ в загальноосвітніх навчальних закладах / Литвинова  С.Г. // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико–математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014 – С. 33 – 41
Завантажити статтю.

4.         Литвинова С. Г. Етапи, методологічні підходи та принципи розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу / Литвинова  С.Г. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014.  – № 4 (116) – С. 5-11
Завантажити статтю.

5.         Литвинова С. Г. Поняття та основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи / С.Г. Литвинова [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №2 (40). - С. 26-41
Завантажити статтю.

6.            Литвинова С. Г. Віртуальні предметні спільноти / Литвинова  С.Г. // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково―практичної конференції (1-2 березня 2012 року м. Суми). ― Суми : РВВ СОІППО, 2012. ― С. 39-42
Завантажити статтю.

7.            Литвинова С. Г. On-line навчальне середовище вчителя-предметника загальноосвітнього навчального закладу [Електронний           ресурс]. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua– Текст з екрану.
Завантажити статтю.

8.            Литвинова С. Г. Аналіз форм навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційним технологіям / Світлана Григорівна Литвинова [Електронний ресурс] //  Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – №  2(10). – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em2/content/07lsgtci.html. – Назва з екрана.
Завантажити статтю.


6.            Литвинова С. Г. Визначення вагомості критеріїв ефективності хмаро орієнтованого навчального середовища [Електронний ресурс]  / С.  Г.  Литвинова. – 2014.  Режим доступу: https://docs.google.com/forms/d/1p2NrSAg1aeogMH7aOfAxCjXH8ImOyFiKNdeR7knYAZc/viewform?c=0&w=1
Завантажити статтю.

7.            Литвинова С. Г. Виртуальные предметные сообщества как средство поддержки естественно-математического образования [Электронный ресурс] / Светлана Григорьевна Литвинова – Режим доступа: http://lib.iitta.gov.ua/565/. – Текст с экрана. 
Завантажити статтю.

8.            Литвинова С. Г. Відбір біполярних шкал для визначення характеристик оцінювання хмаро орієнтованого навчального середовища / С.Г. Литвинова [Електронний ресурс]. – Режим доступу:     https://docs.google.com/forms/d/1ldINawm0MltFqZ2vvbnnNPi8lxdHBKx1-_Y7qFma5bs/viewform

12.         Литвинова С. Г. Структурно-интегративная модель облачно ориентированной учебной среды общеобразовательного учебного заведения (ООУС ОУЗ) / С.Г. Литвинова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://scaspee.com/6/post/2014/08/structurally-integrative-model-cloud-oriented-learning-environment-of-the-teacher-secondary-school-cole-lytvynova-sg.html
13.         Литвинова С. Г. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів-предметників [Електронний ресурс] / Світлана Григорівна Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – №1(15). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em5/content/08lsgtso.html. – Назва з екрана.
14.         Литвинова С. Г. Хмарні технології – нова парадигма у розвитку логічного мислення та пам’яті учнів середньої школи / Литвинова  С.Г. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014.  –  № 1 (113) - С. 38-43
15.         Литвинова С. Г. Хмарні технології: особливості діяльності вчителів–предметників у віртуальних предметних спільнотах / Литвинова С.Г. // Теорія та методика електронного навчання. Випуск ІV.  –  Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2013. –  С. 165–170
16.         Литвинова С. Г. Хмаро орієнтоване навчальне середовище, віртуалізація, мобільність – основні напрямки розвитку загальної середньої освіти ХХІ століття / Литвинова  С.Г. // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Випуск 40. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ» , 2014 – С. 206–213.
17.         Литвинова С. Г. Хмаро орієнтоване середовище управління школою / Литвинова  С.Г. // Міжнародний науковий конгрес «Інформаційне суспільство в Україні». Тези доповідей.  – Київ: Український Дім, 2013. – С. 64-66
18.         Литвинова С. Г. Шляхи формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів-предметників / Світлана Григорівна Литвинова // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2008. – № 2. – С. 8–10.
19.         Литвинова С.Г. «Хмарні сервіси Office365»            : навч. посібник / С.Г.  Литвинова, О.М. Спірін, Л.П. Анікіна / за заг. ред. С.Г.Литвинової. – К. : Компринт, 2015. – 170 с.
20.         Литвинова С.Г. Віртуальні предметні спільноти як засіб підтримки природничо-математичної освіти / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2012. – № 2 (28). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/630/500
21.         Литвинова С.Г. Віртуальні предметні спільноти як засіб управління нормативно-методичним забезпеченням діяльності вчителя ЗНЗ / С.Г.  Литвинова // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2012.  - № 7 (103) - С. 7-10.
22.         Литвинова С.Г. Віртуальні спільноти у дослідженнях зарубіжних вчених / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2012. – № 5 (31). – Режим доступу:  http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/711/539
23.         Литвинова С.Г. Всеукраїнський конкурс «Вчитель–новатор» як індикатор розвитку загальної середньої освіти України / С.Г. Литвинова // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. –  2014. – №2 (50) – С. 4–12.
24.         Литвинова С.Г. Дидактичні особливості проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу / С.Г. Литвинова // Науковий вісник Університету ім. М.П.Драгоманова – Випуск 118. – Серія : Педагогічні науки. – Київ : НПУ, 2014. – С.137-150.
25.         Литвинова С.Г. До питання експертизи якості електронних освітніх ресурсів / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2013. – № 2 (34). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/812/600#.UbsxFue1l3c
26.         Литвинова С.Г. Дослідження ефективності хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу за методом семантичного диференціала / С.Г. Литвинова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць  / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 16 (23). – C. 108-116.
27.         Литвинова С.Г. Змістова складова хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу    / С.Г. Литвинова / Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. – Київ : ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 141–143.
28.         Литвинова С.Г. Ключові аспекти впровадження хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів вчителями України / С.Г. Литвинова / V Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому просторі», 2014. – Вип. 2(16). – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp161/litvinova_s.g..pdf
29.         Литвинова С.Г. Компонентна модель хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу    / С.Г. Литвинова // Науковий вісник. – Випуск 35. – Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород: УЖНУ, 2015. – С. 99-107.
30.         Литвинова С.Г. Критеріїв оцінювання локальних електронних освітніх ресурсів / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології в освіті. Збірник наук. праць. –  Вип. 15. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 185-192.
31.         Литвинова С.Г. Методика проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу на рівні керівника / С.Г. Литвинова // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2015.  - № 2 (122) - С.  5-11.
32.         Литвинова С.Г. Методика проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу на рівні вчителя–предметника / С.Г. Литвинова // Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної та технологічної освіти. Частина 1. / за. заг. ред. М.І. Садового та О.В. Єжової. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.  В.  Винниченка, 2015. – С. 48-54.
33.         Литвинова С.Г. Методичні основи визначення ефективності хмаро орієнтованого навчального середовища ЗНЗ / С.Г. Литвинова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П.  Драгоманова, 2015. – № 17 (24). – C. 58-67.
34.         Литвинова С.Г. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія / за заг. ред. С.Г.Литвинової. – К. : Компринт, 2015. – 160 с.
35.         Литвинова С.Г. Облачно ориентированная учебная середа школы: от кабинета до виртуальных методических предметних объединений учителей / Литвинова С.Г. // Международныйэлектронный журнал "Образовательные технологии и общество (EducationalTechnology&Society)".– 2014. –V.17. –№1. –C.469-487. –ISSN 1436-4522.–URL: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/ V_171_2014EE.html
36.         Литвинова С.Г. Основи моделювання хмаро орієнтованого навчального середовища учня загальноосвітнього навчального закладу / С.Г. Литвинова       // Науковий вісник. – Випуск 33. – Серія : Педагогіка. Соціальна робота.  – Ужгород : Ужгородський НПУ, 2014. – С.101-108.
37.         Литвинова С.Г. Основні етапи і компоненти проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу / С.Г. Литвинова // Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології  // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. У 3-х тт. – Вип. 3(54). – 2014. – Т. 2. – С.56-66.
38.         Литвинова С.Г. Особливості віртуальних предметних спільнот / С.Г.  Литвинова // Наукові записки. ― Випуск 108 (2) ― Серія: Педагогічні науки. ― Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012 ― Частина 2.  ― С.  201-205.
39.         Литвинова С.Г. Особливості розроблення критеріїв оцінювання якості електронних освітніх ресурсів / С.Г. Литвинова / Система психолого – педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення : монографія / за ред. М.І. Жалдака. – К. : Атіка, 2014. – С.85-90.
40.         Литвинова С.Г. Програма факультативу «Хмарні сервіси Office365» / С.Г.  Литвинова, Абросімова А.С.  // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015.  - № 4 (124) – С. 6-12.
41.         Литвинова С.Г. Проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища учителями школи / С.Г.Литвинова // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – № 1 (13). – С. 67-75 – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/48117/44614
42.         Литвинова С.Г. Проектування хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжний досвід    / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №3 (41). – С. 10-27 – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1052/810#.U7LD9ZR_toE
43.         Литвинова С.Г. Розвиток навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу як наукова проблема / С.Г. Литвинова // Науковий вісник. – Випуск 1(12). – Серія: Педагогіка. – Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2014 – С.39–48.
44.         Литвинова С.Г. Семантичний диференціал як метод наукового дослідження хмаро орієнтованого навчального середовища ЗНЗ / С.Г. Литвинова // Науковий вісник. – Випуск 2(13). – Серія : Педагогіка. – Мелітополь : МДПУ ім.. Богдана Хмельницького, 2014. – С.147-158.
45.         Литвинова С.Г. Технология «перевернутое» обучение в облачно ориентированной учебной среде как компонент развития медиаобразования в средней школе / С.Г.Литвинова // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] : сборник статей / М–во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД Респ. Беларусь, 2015  – 1 электрон. опт. диск (СD-R). – Загл. с экрана.
46.         Литвинова С. Г. Хмарні технології в управлінні дошкільними навчальними закладами / С.Г. Литвинова // Інформаційно–комунікаційні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. Випуск 8. – Сімферополь : ФЛП Бондаренко О.А., 2013. – С. 99–101.
47.         Литвинова С. Г. Хмарні технології.  Віртуальний кабінет вчителя  математики / Литвинова  С.Г. //  Вісник Черкаського університету. ― Випуск 8 (261) ― Серія: Педагогічні науки. ― Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2013. ― С. 77-82.
48.         Литвинова С. Г. Хмарні технології. Віртуальні предметні спільноти природничо-математичної спрямованості / С.Г. Литвинова // Матеріали міжнародної науково–методичної конференції «Проблеми математичної освіти (ПМО – 2013), м. Черкаси, 8–10 квітня 2013 р. –  Черкаси: Чабаненко Ю.,  2013. – С. 79–80.
49.         Литвинова С.Г. Хмарні технології. Соціальне середовище програмування Тouch Develop / С.Г. Литвинова // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2013.  - № 5 (109) – C. 26-31.
50.         Литвинова С. Г. Віртуальна учительська за хмарними технологіями / С.Г.  Литвинова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 2 (106). - С. 23-25.
51.         Литвинова С. Г. Хмаро орієнтоване навчальне середовище загальноосвітнього навчального закладу/ С. Г. Литвинова навчального закладу [Електронний ресурс]  // Scientific Conferences, Cloud Technologies in Education' 2013. – Режим доступу : http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cte/ 2013/paper/view/1 – Назва з екрану.
52.         Литвинова С. Г.  Методологічні підходи та принципи розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища / С.Г. Литвинова            // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К, 2015. – Вип. 83. – С. 48-5   
53.         Литвинова С. Г. Методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища на рівні учня загальноосвітнього навчального закладу / С. Г. Литвинова // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К, 2015. – Вип. 84. – С. 151-157.
54.         Литвинова С .Г. Технології  навчання  учнів  у  хмаро орієнтованому  навчальному середовищі загальноосвітнього навчального закладу / С.  Г.  Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання. –  2015. – № 3 (47). – С. 49-66. – Режим доступу:  http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1239/927#.VcnlFXHtmko
55.         Литвинова С. Г. Індивідуально-типологічні особливості суб’єктів проектування хмаро орієнтованого навчального середовища /  С.Г. Литвинова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. –Мелітополь : МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015.  – Вип. 14 – С. 222-229.
56.         Lytvynova S. G. Designing of cloud oriented learning environment of district comprehensive educational institutions  / S. G. Lytvynova  // V International Conference "Sharing the Results of Research Towards Closer Global Convergence of Scientists", Montreal, 2015, p. 47-58.                  

57.         Lytvynova S.G.  Model of cloud oriented learning environment (COLE) of comprehensive educational establishments (CEE) teacher    / S. Lytvynova // Informational Technologies in Education. – 2014. – № 20. – Р. 117-127.

Немає коментарів:

Дописати коментар